BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Cookie

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílá navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o Vaší návštěvě, například preferované zobrazování produktů, produktové filtry a další nastavení při nakupování. Další návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by bylo prohlížení webu mnohem složitější.

Soubory cookie používáme na množství cílů. Používáme je například na ukládání Vašich předvoleb při nakupování, zobrazení historie prohlížených produktů, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, na automatické přihlášení do Vašeho účtu při další návštěvě a na ochranu Vašich údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1.       Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost KARLSBADEN s.r.o., se sídlem Blahoslavova 18/5, Drahovice, 360 01, Karlovy Vary, IČ 02844770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 29630 (dále jen: „správce“).
2.      Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Blahoslavova 18/5, 36009, Karlovy Vary
email:[email protected]
telefon:+420774466397
3.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.                 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2.      Účelem zpracování osobních údajů je
·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.                 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
IV.
Doba uchovávání údajů
1.      Správce uchovává osobní údaje
·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1.      Příjemci osobních údajů jsou osoby
·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
·         zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
·         zajišťující marketingové služby.
2.       Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva
1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte
·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Technická opatření spočívají v aplikaci technologií, která brání neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele. Za účelem maximální ochrany užíváme šifrování dat Uživatele i koncových uživatelů, a to zejména hesel pro přihlášení do našeho systému, komunikaci v našem systému a veškerých dat uložených na serverech. Organizační opatření tvoří sadu pravidel chování našich zaměstnanců a jsou zapracovány do našich vnitřních předpisů, které ovšem z bezpečnostních důvodů považujeme za důvěrné.
Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy Evropské unie.

2.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.      S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018

Vážení zákazníci, vážíme si Vašich nákupu a rádi bychom Vás seznámili s tím, že nás naleznete také na stránkách MALL.CZ

Najdete nás i na MALL.CZ